Sunday, May 7, 2017

காக்கைச் சிறகினிலே நந்தலாலா

காக்கைச் சிறகினிலே நந்தலாலா - நின்றன்
கரியநிறம் தோன்றுதையே நந்தலாலா


(காக்கைச் சிறகினிலே)

பார்க்கும் மரங்களெல்லாம் நந்தலாலா - நின்றன்
பச்சை நிறம் தோன்றுதையே நந்தலாலா

(காக்கைச் சிறகினிலே)

கேட்கும் ஒலியிலெல்லாம் நந்தலாலா - நின்றன்
கீதம் இசைக்குதடா நந்தலாலா


(காக்கைச் சிறகினிலே)


தீக்குள் விரலை வைத்தால் நந்தலாலா - நின்னைத்
தீண்டும் இன்பம் தோன்றுதடா நந்தலாலா

(காக்கைச் சிறகினிலே)

Bookmark and Share

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts